Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».3

Πρὸ μερικῶν μηνῶν, ἐγὼ καὶ κάποιοι φίλοι μου, ἤλθαμε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ΠΑΜ, γιὰ νὰ ἀγοράσουμε σπόρους ζειᾶς. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, νὰ ἀγοράσουμε σπόρους μονοκόκκου σιταριοῦ, εἰσαγωγῆς, ποὺ τελικῶς ἦταν ΦΑΡΟ ἤ ΝΤΙΝΚΕΛ. Ἔτσι πληροφορηθήκαμε ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἔφθασαν οἱ σπόροι.
Ἔτσι πιστεύαμε γιὰ μῆνες… Ἄμ δέ…
Ἔτσι θὰ θέλαμε, ἀλλὰ ἔτσι δὲν ἦταν…

Τὸν Ἰανουάριο ὁ φίλος Ἄγγελος, ποὺ ἐπίσης εἶχε ἀγοράσῃ μαζύ μου τοὺς σπόρους, συνομίλησε μὲ τὸν Βιτάλη, ἀναφορικῶς μὲ τὸ θέμα τῆς διατηρήσεως τῶν σπόρων. Σὲ αὐτὴν τὴν συζήτησι ὁμολόγησε ὁ Βιτάλης πὼς ὄχι, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κρατήσῃ ὁ φίλος μου σπόρους, διότι οἱ σπόροι εἶχαν ἀκτινοβοληθῇ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ξανακαλλιεργηθοῦν.
Μοῦ τηλεφωνεῖ λοιπὸν ἀμέσως ἀναστατωμένος ὁ Ἄγγελος καὶ μοῦ μεταφέρει τὶς πληροφορίες.
Τοῦ ἐξήγησα φυσικὰ πὼς ἕνας ἀκτινοβολημένος σπόρος ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νὰ καρπίσῃ, ἀκόμη καὶ γιὰ μίαν μόνον φορά. Αὐτὸς ὅμως εἶχε ἕνα χωράφι γεμάτο φυτά. Συνεπῶς κάτι ἄλλο ἔτρεξε.

Τὸ θέμα δὲν ἔκλεισε ἐκεῖ.
Ἐπικοινώνησα μὲ τὸν Χρυσόστομο, ποὺ κατέχει τὸ θέμα τῶν σίτων, καλλίτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον στὴν χώρα μας, καὶ τοῦ μετέφερα τὶς ὑποψίες μου. Ὁ σπόρος, κατὰ τὰ τελικά μας συμπεράσματα, πρέπει νὰ ἦταν πειραγμένος. Δῆλα δὴ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ!!!
Καί πῶς νά τό ἀνακοινώσῃς αὐτό σέ τόσους καί τόσους συμπολῖτες σου πού πίστεψαν στόν καλό τόν σπόρο καί στόν πρωτογενῆ καί στόν ἀμόλυντο; Ἀφῆστε δὲ ποὺ δὲν εἴχαμε στοιχεῖα… Μόνον τὰ φυτὰ τοῦ Ἀγγέλου, ποὺ ναὶ μὲν μεγάλωναν φυσιολογικῶς, ἀλλὰ γνωρίζαμε ἤδη πὼς ὁ καρπός τους δὲν θὰ ἀπέδιδε σπόρο γιὰ ἀναπαραγωγή.

Κύλησαν οἱ μῆνες καὶ περιμέναμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ἐὰν θὰ προχωροῦσε αὐτὸ τὸ «παραμύθι τῆς ζειᾶς».
Βλέπετε, τὴν μεγάλη ζημιὰ τὴν ἔκαναν ὁ Ἀντωνόπουλος μὲ τὸν Ἁϋφαντῆ, ποὺ μίλησαν γιὰ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ζειᾶς, ὄχι γιὰ σιτάρι ζειᾶς. (Κάτι σὰν τὸ μπύρα ΑΜΣΤΕΛ, μπύρα ΜΥΘΟΣ, μπύρα ΒΕΡΓΙΝΑ… Ἔ, ἔτσι καὶ μακαρόνια ΜΙΣΚΟ, μακαρόνια ΣΤΕΛΛΑ, μακαρόνια ΖΕΑ… Τίτλος εἶναι!!!)
Ποιά εἶναι ἡ διαφορά;Τὴν μάθαμε κι αὐτήν. Ἡ λέξις «ζειᾶ» εἶναι ἐμπορικὸς τίτλος γιὰ τὴν ἐπιχείρισι τῶν ζυμαρικῶν κι ὄχι γιὰ τὸν σπόρο ποὺ καλλιεργεῖ (καὶ δὲν διακινεῖ, διότι γνωρίζει πὼς ἐὰν διακινηθῆ ὁ σπόρος, τότε αὐτομάτως θὰ καταῤῥεύσῃ τὸ παραμύθι!!!) ὁ Ἀντωνόπουλος. Ὁ σπόρος ποὺ καλλιεργεῖ ὁ Ἀντωνόπουλος εἶναι ὁ σπόρος μίας ἐνδημικῆς ποικιλίας, μονοκόκκου σιταριοῦ, πρωτογενοῦς ὁπωσδήποτε, ἤ κοντὰ στὸν πρωτογενῆ, ἀλλὰ σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων σπόρος ζειᾶς. Ὁ σπόρος ζειᾶς δὲν ὑφίσταται!!! Τέλος!!!

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ὅμως, ἄς δοῦμε καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀναφέρει τὸ ΠΕΛΙΤΙ, γιὰ τὴν ζειᾶ ἤ ζέα ἤ τέλος πάντων ὅπως τοὺς ἀρέσει…
Τί ἀναφέρει εἴπαμε; Τί; Ποῦ γράφει τί; Πότε τό ἔγραψε;Χμμμ… Γνωρίζουν ἀλλὰ στὴν σελίδα τους δὲν ἀναφέρουν κάτι. Οὔτε κἄν τὴν ὕπαρξίν της σὰν σπόρο. Οὔτε κἄν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ καὶ ποῦ…
Κι αὐτὸ εἶναι τοὐλάχιστον …περίεργο. Δὲν γίνεται μία παρέα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ, δῆλα δὴ μίαν παρέα ἀνθρώπων ποὺ ΕΙΝΑΙ ΕΡΑΣΤΕΣ τῆς τέχνης, μὲ τὴν ὁποίαν καταπιάστηκαν, νὰ μὴν γνωρίζουν κάτι γιὰ τὴν ζέα ἤ ζειὰ ἤ τέλος πάντων ὅπως τοὺς ἀρέσει.
Ὁ δὲ Ἀντωνόπουλος ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ξεκίνησε μὲ τοὺς ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν συγκέντρωσι τῶν πρωτογενῶν μας σπόρων. Τί ἀπέγινε στήν συνέχεια; Γιατί οἱ συνεργάτες του ἔπαψαν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν ζέα, ἀλλά καί μέ τόν Ἀντωνόπουλο; Τί ἄλλαξε; Μάλωσαν ἤ μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο; Μήπως τελικῶς ἀκόμη ἀναζητοῦν τό ποιά εἶναι ἡ ζέα καί ποῦ κρύφτηκε; Μία ἔρευνα, ποὺ οὐσιαστικῶς ξεκίνησε ὁ Γαληνός, ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο χιλιάδες χρόνια, ἀλλά δέν ἔχει ἀποδόσῃ ἀκόμη καρπούς, μήπως ἐξακολουθεῖ σήμερα ἀπό τό ΠΕΛΙΤΙ;

Ἄλλο σημεῖον πολύ ἐνδιαφέρον;
Ἀναζητῆστε τὸ ποῦ, πῶς, γιατὶ ἔχει καταγραφῇ τὸ παραπάνω ὄνομα ζυμαρικοῦ στὴν Ἑλληνικὴ γραμματεία. Δὲν εἶναι καὶ τόσο δύσκολο. Μία ἀναζήτησις στὸ TLG εἶναι ἐφικτὴ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς. Καὶ τότε τὰ ξαναλέμε…

Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ σήμερα τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, τὸ ἐν λόγῳ σιτηρό, σὲ ποιὰν μορφή, σὲ ποιὰν ποσότητα καὶ σὲ ποιοῦ τὰ χέρια, ἄς ἐπιστρέψω στὰ τῶν μεταλλάξεων, ποὺ ἀναφέρω στὸν τίτλο. Σᾶς ἔγραψα παραπάνω γιὰ τὶς πληροφορίες ποὺ συγκεντρώσαμε, λίγο μὲ τὸ …σπασμένο τηλέφωνο, λίγο μὲ κάποιες ἔρευνες στὸ TLG, λίγο μὲ κάποιον ποδαρόδρομο, λίγο μὲ κάποιες ἀγορές, λίγο μὲ κάποιες καλλιέργειες…
Ὁ σπόρος ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ ΠΑΜ, ἀπὸ Ἰταλία, ἤ ἀπὸ ὅπου στὰ κομμάτια μᾶς τὸν ἔφερε, ἦταν πειραγμένος.
Κι ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ δική μας βλακεία καὶ ἀνεντιμότης.
Τό μάθαμε; Τί κάναμε γιά αὐτό;
Ἐγὼ πάντως δὲν ἔκανα κάτι.
Στὸ ἱστολόγιον εἶναι δὶς δημοσιευμένο τὸ κείμενον τοῦ Ἀϋφαντοῦ καὶ δὲν ἔκανα τὸν κόπο νὰ τὸ πειράξω. (Ὄχι διότι δὲν ἤθελα ἀλλὰ διότι δὲν μποροῦσα ἀκόμη.)
Ὁμολογῶ πὼς ἀναζητοῦσα περισσότερα στοιχεῖα καὶ δὲν εἶχα ἡρεμήσῃ, τόσον καιρό, ἀλλὰ παρὰ ταὔτα, δὲν κατέβαζα ἤ δὲν διόρθωνα τὶς δημοσιεύσεις. (Κάτι ποὺ φυσικὰ ἔκανα μόλις τώρα!!!) Εἶναι πράγματι πολὺ δύσκολο νὰ κατηγορήσῃς κάποιον, ἤ κάποιους, γιὰ τὴν παραπληροφόρησι, δίχως σοβαρὰ στοιχεῖα στὰ χέρια σου.

Κι ἐρχόμαστε στὸν ῥόλο τοῦ Βιτάλη, τὸν ὁποῖον θὰ θεωρήσω, καλῇ τῇ πίστει, ἄνευ δόλου.
Πρὸ δέκα μηνῶν ἀνεκάλυψε πὼς ὁ σπόρος ποὺ μᾶς μοίρασε δὲν ἦταν πρωτογενής.
Τί ἔκανε; Ἔβγαλε μήπως κάποιαν ἀνακοίνωσι; Προσπάθησε μήπως νά ἐνημερώσῃ ὅλους αὐτούς πού τόν ἀγόρασαν καί τόν καλλιέργησαν; Ἤ μήπως χαμήλωσε τούς τόνους καί ψιθυριστά σχεδόν μᾶς πληροφοροῦσε γιά τήν ἀπάτη;
Καὶ καλά, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τί ἔπραξε; Βγῆκε νά ἀναζητήσῃ καλούς σπόρους ἤ μήπως ἐξακολούθησε τήν ἀπάτη;

Πρὶν προχωρήσω παρακάτω, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν διαβάσῃ, παρακαλῶ πολὺ νὰ διαβάσουν προσεκτικὰ αὐτὸ τὸ κείμενον:

Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκεκριμένοι σπόροι γιά νά γλυτώσουμε τό πρόστιμο;

Σὲ αὐτὸ τὸ κείμενον λοιπὸν ἀναφέρεται πὼς ἀπαγορεύεται ἡ διακίνησις μὴ ἐγκεκριμένων σπόρων. Ἡ διακίνησις τῶν σπόρων ποὺ δὲν εἶναι ἐγκεκριμένοι, τίθενται ἐκτὸς νόμου καὶ ὅποιος θὰ τοὺς διακινῇ ἁπλῶς θὰ διώκεται.
Ποιοί εἶναι οἱ μή ἐγκεκριμένοι σπόροι;
Μὰ φυσικὰ ΟΛΟΙ οἱ πρωτογενεῖς σπόροι, ποὺ δὲν ἔχουν ὑποστῇ μετάλλαξι ἤ γενετικὴ ἀλλοίωσι.
Τόσο ἁπλᾶ…

Τί σημαίνει αὐτό;
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐὰν ἐμεῖς δὲν φᾶμε ἀπὸ τὰ σκατὰ ποὺ μᾶς ταΐζουν, τότε πολὺ ἁπλᾶ μᾶς θέτουν ἐκτὸς νόμου καὶ καθάρισαν μαζύ μας.
Καί τί κάνει ὁ Βιτάλης γιά νά ἐνισχύσῃ τήν ἀντίστασι κατά τοῦ κατακτητοῦ καί νά βοηθήσῃ στήν αὐτάρκεια τῶν Ἑλλήνων; Μᾶς μοιράζει σπόρους πρωτογενεῖς ἤ σπόρους γενετικά τροποποιημένους;
Γιὰ προσέξτε:Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».1

Μία χαρὰ οἱ Γερμανοὶ προστάτευσαν τὸν σπόρο σιταριοῦ TRITICUM, SPELTAL, ὅπως γράφει τὸ χαρτί, (ἄραγε γιατί;;;).
Δὲν βλέπω νὰ γράφῃ ὅμως κάπου ΖΕΑ.
Αὐτὸ τὸ TRITICUM τὸ εἶχαν οἱ ξένοι ἔως τώρα καὶ κάποιοι Ἕλληνες καλλιεργητές.

Κι αὐτό τό ΕΘΙΑΓΕ, τό ἰνστιτοῦτον σιτηρῶν, οὔτε κι αὐτὸ ἀναφέρει πουθενὰ τὴν ζέα.
Ῥέ μπᾶς καί εἶναι σπόρος φάντασμα;;;

Τὀ σχόλιον τῆς Μαριάννας γιά τό παραπάνω ἔντυπον.
Καὶ τὰ σχόλιά σας, μαζὺ μὲ ὅποιες σκέψεις σᾶς ἔρχονται, εὐπρόσδεκτα…
Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ ζέα ἤ ζειά ἤ ζειᾶ; Ποῦ τήν χάσαμε; Τόσο μεγάλη ἀπάτη πιά ἦταν αὐτός ὁ Βενιζέλος;
Διότι ὁ Βενιζέλος ἀπάτη ἦταν, ἀλλὰ εὐτυχῶς γιὰ ἐμᾶς, ὄχι τόσο μεγάλη γιὰ νὰ μᾶς ἀφανίσῃ….

Ἐπανέρχομαι λοιπὸν στὸ ἐρώτημα.
Τί σκατά εἶναι αὐτά πού μᾶς φέρνει ὁ Βιτάλης καί τό ΠΑΜ; Διότι τὸ παραπάνω ἔντυπον τὸ διακινεῖ ὡς ἀποδεικτικὸν γιὰ τὸ εἶδος τοῦ σπόρου ποὺ μᾶς φέρνει ἐκ νέου.
Θέλετε ἀπάντησι; Ἤ καταλάβατε; Ὁ Βιτάλης ἄνοιξε τὴν Κερκόπορτα γιὰ νὰ εἰσέλθουν ΝΟΜΙΜΩΣ κι ἄνευ δικῶν μας ἀντιῤῥήσεων τὰ μεταλλαγμένα στὴν χώρα μας. Ὁ σπόρος ποὺ κουβαλᾶ καὶ παρουσιάζει ὡς ζέα ἤ ζειᾶ ἤ τῆς κολοκυθιᾶς ὁ καλικάντζαρος, εἶναι προϊὸν ἐργαστηρίου.
Εἶναι γενετικὰ τροποποιημένος σπόρος, δῆλα δὴ μεταλλαγμένος σπόρος, ποὺ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ζέα ἤ ζειᾶ ἤ τῆς κολοκυθιᾶς τὰ μάτια. Εἶναι ἀποτελεσμα ἐργαστηριακῆς ἐπεμβάσεως, εἶναι κατοχυρωμένος καὶ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἐγκεκριμένος. Ἄρα εἶναι γιὰ τὰ σκουπίδια τους κι ὄχι γιὰ τὰ χωράφια μας… (Αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔμειναν φυσικά, διότι μὲ τόσα φωτοβολταϊκά, οὔτε χωράφια μᾶς ἔμειναν…)

Καὶ γιὰ νὰ τὸ κλείνουμε, διότι τὸ ἀστεῖο παρατράβηξε.
Ζέα ἤ ζειᾶ ἤ τῆς κολοκυθιᾶς ὁ μπάρμπας δὲν ὑπάρχει. Ὄχι τοὐλάχιστον ὅπως πιστέψαμε πὼς ὑπάρχει.
Κερκόπορτα ἄνοιγαν γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ τοὺς παρακαλοῦμε γιὰ νὰ μᾶς φέρουν μεταλλαγμένα στὰ χωράφια μας.
Τὰ μοναδικὰ μονόκοκκα σποράκια, ποὺ πράγματι εἶναι μὲ λιγότερη γλουτένη, καὶ πράγματι εἶναι γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ χωράφια μας εἶναι τοῦ καπλουντζᾶ. Μόνον!!! Πάπαλα! Ἴσως καὶ κάποιες ἀκόμη, λιγοστές, ποικιλίες μαυραγανιοῦ.
Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς πρόδωσαν καὶ πάλι Ἕλληνες…
Καὶ πρέπει νὰ τὸ σταματήσουμε ἐμεῖς πάλι… ΕΜΕΙΣ!!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ἐπεὶ δὴ τὰ βιολογικὰ τρόφιμα πρέπει νὰ προέρχονται ἀπὸ πρωτογενεῖς καλλιέργειες, δῆλα δὴ ἀπὸ μὴ γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, οὐσιαστικῶς ἡ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΒΙΤΑΛΗΣ καὶ τὸ ΠΑΜ θέτουν καὶ τὰ μεταλλαγμένα τρόφιμα στὴν κατηγορία τῶν βιολογικῶν. Ἄν καὶ ἡ πιστοποίησις δὲν ἀναφέρει κάπου πὼς ὁ σπόρος εἶναι βιολογικός, μὲ τὶς …ἀναβαθμίσεις τοῦ Βιτάλη μᾶς ξεσκίζουν!!! Κανονικότατα!!!

Κι ἐδῶ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ΠΑΜ καὶ τοῦ Βιτάλη:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΖΕΙΑ.

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».2
Στα 1.66 ευρώ/κιλό, έκλεισε η τιμή του αρχαίου σπόρου, Σπελτ/Ζειάς.Στα 1.66 ευρώ το κιλό, έκλεισε η τιμή του αρχαίου σπόρου, Σπελτ/Ζειάς, από Τράπεζα Σπόρων της Γερμανίας.
Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».3
Η αύξηση από την περσινή τιμή, (1.50 ευρώ/κιλό), αιτιολογήθηκε από τους Γερμανούς, λόγω της «μικρής σοδειάς και της μεγάλης ζήτησης, του αρχαιότερου στον κόσμο αυτού Δημητριακού», που χρονολογείται σύμφωνα με την πιστοποίησή του, στην ηλικία των 12.000 ετών.Να επισημάνουμε εδώ, πως η τελική αυτή τιμή των 1,66 ευρώ/κιλό, συμπεριλαμβάνει την αγορά του σπόρου, τα μεταφορικά από την Κεντρική Γερμανία στην Ελλάδα, το ΦΠΑ, τα αποθηκευτικά, τα εργατικά, και τέλος τα διαχειριστικά έξοδα.Επίσης να υπενθυμίσουμε πως ο σπόρος αυτός, όντας πιστοποιημένος ως βιολογικός, επιδοτείται από τα προγράμματα της ΕΕ και στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Γεωργίας, για τους νέους καλλιεργητές με 160 ευρώ ανά στρέμμα, και για τους νυν καλλιεργητές, με 123 ευρώ ανά στρέμμα.Παρακαλούνται όλοι οι καλλιεργητές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, οι οποίοι είτε δήλωσαν συμμετοχή στην προαγορά του σπόρου, είτε επιθυμούν να δηλώσουν προαγορά, να επικοινωνήσουν με τον Συνεταιρισμό Αλληλέγγυον, στο 2105141443, για να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν την παραγγελία τους. Έτσι ώστε, το πολύ μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχές του Νοεμβρίου, ο σπόρος να έχει σπαρθεί.

Παράλληλα, με στόχο τον συντονισμό της όλης προσπάθειας, αναχωρεί εκτάκτως για τη Γερμανία, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αλληλέγγυον κ. Σταύρος Βιτάλης, όπου και θα συναντηθεί με τους επιτελείς της Τράπεζας Σπόρων.

Ο Πρόεδρος του Αλληλέγγυον ακόμη, θα επισκεφθεί στη Γερμανία και την Τσεχία βιομηχανίες κατασκευής του μηχανήματος αποφλοίωσης της Ζειας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί, με την ιδιαιτερότητα αυτή, του αρχαίου Δημητριακού. Μια ιδιαιτερότητα, η οποία, την ίδια ώρα που αποτελεί το πλεονέκτημά της (ανθεκτικότητα στις ασθένειες, προφύλαξη του σπόρου από εξωγενείς παράγοντες, διατήρηση των υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού κλπ), υπήρξε και η «επίσημη» αιτιολογία για την κατάργηση της καλλιέργειας του αρχαίου αυτού Δημητριακού στην Ελλάδα, στα 1927/1930, από την Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

«Την ώρα που οι ευρωπαϊκοί Λαοί, όπως οι Γερμανοί, οι Ελβετοί και οι Αυστριακοί, προσανατολίζουν «στο φουλ» την παραγωγή σιτηρών τους στο αρχαίο αυτό Δημητριακό, χαρακτηρίζοντάς το ως «φάρμακο» και «ψωμί του μέλλοντος», εμείς ως Έλληνες, στον τόπο αυτό που γεννήθηκε η Ζειά, πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, για να το επαναπατρίσουμε» δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αλληλέγγυον και του Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας Πατριωτικό Μέτωπο, όπως και ιδρυτής της Ελληνικής Τράπεζας Σπόρων, κ. Σταύρος Βιτάλης.

«Το όραμά μας που μετρά πια τρεις δεκαετίες, ήταν, είναι και παραμένει όρθιο και ζωντανό: Σε μερικά χρόνια, η ευλογημένη ελληνική γη, να σταματήσει την παραγωγή μεταλλαγμένων υβριδίων δημητριακών και φρουτολαχανικών. Να περιοριστεί τουλάχιστον η εισαγωγή άθλιας ποιότητας αλεύρων για το ψωμί του Λαού μας, και επιτέλους, η Ελλάδα, να γίνει ξανά η μήτρα εξαγωγών, κορυφαίας ποιότητας πρωτογενών αγροτικών προϊόντων. Πάντα φυσικά με κεντρικό σημείο αναφοράς τον εξαθλιωμένο Έλληνα αγρότη, στον οποίο πρέπει να του δοθούν τα κίνητρα εκείνα, που να του επιτρέψουν να παράγει «καθαρά» προϊόντα, με υψηλή τιμή στη διεθνή αγορά, και με στόχο πάντα να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Κινήματος.
Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».4
Να σημειώσουμε ακόμη πως οι παραγγελίες για προαγορά σπόρων του αρχαίου Δημητριακού, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, μια που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τους 100 τόνους. Ένα αισιόδοξο μήνυμα που αποδεικνύει πως σε αυτόν τον τόπο, παρά την άγριά και καταστροφική του εκμετάλλευση από τους διεθνείς τοκογλύφους και την αριστεροδέξια κομματοκρατία που τους υπηρετεί, παραμένει ολοζώντανη «η Ελλάδα που πονά, η Ελλάδα που ελπίζει, η Ελλάδα που αντιστέκεται».

Έτσι λοιπόν και το Κίνημά μας, με τις μικρές του δυνάμεις, χωρίς καμία βοήθεια και στήριξη από πουθενά, χωρίς να ζητά ανταλλάγματα από το Λαό, (και μάλιστα την ώρα που «μεσσίες και σωτήρες», αριστεροί, δεξιοί αλλά και περιθωριακοί καταθλιπτικοί παλαβιάρηδες, προσφέρουν στη πενόμενη ελληνική κοινωνία, «θεραπείαν δια πάσαν νόσον και δια πάσαν μαλακίαν»), αποδεικνύει με τη δράση και όχι με τα λόγια, ημερίδες, διημερίδες και φληναφήματα, πως ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».1

πηγή

σχετικὰ θέματα:

Τὰ ψεύτικα τὰ λόγια τὰ μεγάλα γιὰ τὴν …ζειᾶ!!!

Τὰ γερμανικὰ μεταλλαγμένα σιτάρια μᾶς τὰ πωλοῦν σὰν «ζέα».

filonoi.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: